Instrukcja użytkowania i konserwacji oczyszczalni

Instrukcja użytkowania i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym

Każdy mieszkaniec posiadający zainstalowaną przydomową oczyszczalnię ścieków jest odpowiedzialny za jej poprawną eksploatację. Niniejsza instrukcja pomoże zrozumieć, w jaki sposób ona działa i jakie kroki powinien podjąć właściciel domu w celu zagwarantowania prawidłowego działania systemu.


Jak działa oczyszczalnia?

Ścieki bytowe doprowadzane są do osadnika gnilnego, gdzie ulegają wstępnemu oczyszczeniu w procesie beztlenowej fermentacji. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający i zostają skierowane do studzienki rozdzielczej, która dzięki swojej konstrukcji zapewnia ich równomierny rozpływ do nitek drenażowych i do złoża rozsączającego, gdzie odbywa się końcowy proces biologicznego oczyszczenia przy udziale bakterii tlenowych. Ścieki rozsączone za pomocą rur drenażowych przesiąkają przez warstwy gruntu. Następuje proces biologicznego rozpadu na substancje mineralne i ostatecznie przedostają się do wody gruntowej. Aby obieg funkcjonował sprawnie , układ napowietrzająco-wentylacyjny systemu zapewnia stały przepływ powietrza pomiędzy kominkami napowietrzającymi a wylotem odpowietrzenia kanalizacji wewnętrznej, który powinien być wyprowadzony ponad dach budynku. Dobra wentylacja jest warunkiem poprawnej pracy przydomowej oczyszczalni. Jeżeli oczyszczalnia działa poprawnie, skutecznie eliminuje niebezpieczne substancje występujące w ściekach gospodarstw domowych, takie jak azot, fosfor, bakterie powodujące choroby, wirusy.


W jaki sposób należy konserwować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przynajmniej raz na pół roku należy dokonać przeglądu – sprawdzić, jak wielki jest osad na dnie osadnika substancji stałych, których bakterie nie zdołały skonsumować, oraz wyjąć i przepłukać wkład filtra. Jeżeli osad będzie znaczny (zbliża się do ¼ pojemności osadnika), należy wezwać wóz aseanizacyjny i usunąć osad, a następnie osadnik wypełnić wodą. Częstotliwość usuwania osadu zależy od liczby mieszkańców, ilości wytworzonych ścieków, ilości substancji stałych w  ściekach. Przeciętny okres usuwania osadu wynosi 2-3 lata.

Przy okazji usuwania osadu należy również przeprowadzić kurację udrażniającą drenaż rozsączający. W tym celu należy do drenażu wprowadzić bakterie usuwające powstałą na ściankach pakietów błonę biologiczną i przez 24 godziny nie korzystać z drenażu.

Zalecamy do tego celu stosować preparat ENZYMIX produkcji firmy BIOZYM, ul. Naramowicka 236, 61-601 Poznań. E-mail: biuro(at)biozym.pl, www.biozym.pl. Taka kuracja dokonywana regularnie co 2-3 lata gwarantuje długą żywotność drenażu.


Oszczędzaj wodę

Przeciętna norma zużycia wody w typowym indywidualnym gospodarstwie domowym na jednego mieszkańca wynosi 100 litrów dziennie. Wyciek z toalety może marnować aż 900 litrów wody dziennie i spowodować przeciążenie systemu.


Gospodarka odpadami

Czego nie należy wyrzucać do toalety? Produktów higieny osobistej, pieluch, wacików, niedopałków, fusów po kawie, żwirku po kocie, ręczników papierowych, prezerwatyw oraz innych artykułów łazienkowych i kuchennych. Spłukiwanie środków chemii gospodarczej, benzyny, oleju, płynu do chłodnic, farb może zakłócić lub przerwać proces biologicznego oczyszczania. Środki bakteriobójcze, takie jak wybielacze, niszczą bakterie znajdujące się w systemie, prowadząc do zmniejszenia skuteczności oczyszczania ścieków. Środki chemiczne do czyszczenia toalet, środki czyszczące kanalizację oraz inne silnie żrące środki chemiczne są łatwo dostępne do użytku domowego. Ostrzeżenie na etykiecie powinno sygnalizować, że mogą mieć szkodliwy wpływ na proces przebiegający w przydomowych oczyszczalniach. Należy ograniczyć do minimum ilość wprowadzanych materiałów spławnych, takich jak tłuszcze, oleje, smary. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków nie mogą instalować wanien z hydromasażem, który wymaga dużej ilości wody, ani też stosować młynków do rozdrabniania odpadów. Aby nie dopuścić do zniszczenia flory bakteryjnej w systemie, należy wspomagać go przez zasilanie nowymi bakteriami. Radzimy stosować preparat ENZYBAC produkcji firmy BIOZYM (www.biozym.pl) zgodnie z zaleceniami producenta.


Teren do montażu przydomowej oczyszczalni

Osadnik ani drenaż nie może być instalowany pod drogami. Teren powinien być wygrodzony, aby nie miały do niego dostępu krowy, konie itp.


Gwarancja i rękojmia

Gwarantujemy, że zainstalowana oczyszczalnia jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych. Zbiorniki z polietylenu są wytwarzane zgodnie z obowiązującą normą i aprobatą i są objęte gwarancją przez okres nie krótszy niż 10 lat, pod warunkiem że są eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancja traci ważność, gdy oczyszczalnia jest eksploatowana niezgodnie z instrukcją obsługi, sugestiami lub zaleceniami; doszło do zaniedbań lub umyślnego szkodliwego działania osób mających kontakt z oczyszczalnią; oczyszczalnia jest zmuszona do działania w niewłaściwych warunkach lub narażona jest na obciążenia przekraczające zalecane wielkości; wystąpiło trzęsienie ziemi, pożar, powódź, uderzenie pioruna lub osunięcie się ziemi.

EnglishPolish